• ناب ترین ارمغان

    سلام ای آبی آسمان دریایی ترین اقیانوس جهان، سلام ای بانوی مهربان... دلم گرفته و بغض راه نفسم را بسته است، دنیا با این بزرگی برایم تنگ شده است و زمین با این فراخی برایم قلمرویی ندارد، هوای آسمان چشمانم ابری است و خودم مشتاق ترین موجود عالم برای گریستن، نفس در پی شیطنت و خیال ...
  • ۲۲:۲۲ یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴