• دختران شعيب نبي«علیه‌السلام»

    مریم کارگر آزاد    كار هر روزشان بود. گله گوسفند را دو نفري براي چِرا مي‌بردند. از وقتي كه پدرشان پير و زمين‌گير شده‌بود، آن‌ها كارهاي خانه را بر دوش خود گرفته‌بودند. طبق معمول، صبح زود گوسفندان را به دشت بردند و بعد از آن، براي رفع تشنگي‌شان به كنار چاه آب رفتند. مثل هميشه دور تا دور ...
  • ۱۳:۴۰ جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴