• جواد یعنی بخشنده

    می خواهم از دلم بنویسم ولی کلمات یاری ام نمی کنند. برای از دل نوشتن کلمات را رها می کنم چشمانم را می بندم و از حافظه ام کمک می گیرم از میلیون ها سلولی که در چشمانم گذاشته شدند تا در قلبم تصویری را حک کنند که حتی کلامت هم نمی توانند بیانگر آن ...
  • ۱۴:۴۴ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶