• مبتلاي به جنون

    آقاي مير سيد علي برقعي فرمودند: مردي اظهار مي داشت كه من در ايامي كه سفير ايران درعراق بودم، همسرم مبتلا به جنون شد به طوري كه كند به پاهايش زديم. روزي از سفارتخانه به منزل آمدم حال او را بسيار منقلب و آشفته ديدم. داخل اطاق مخصوص خود شدم و از همانجا متوسل شدم ...
  • ۱۵:۳۵ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶