• سمیه، اولین زن شهید اسلام

    سمیه دختر خیاط یا سمیه دختر خباب به معنی دختر کوچک والا مقام کنیز حبشی ابوحذیفه پسر مغیره، بزرگ قبیله بنی مخزوم بود. او در میان کنیزان قریش، کنیزی آزاد منش، خردمند، و خوش قلب، نمکین و پاکدامن بود. همسر سمیه یاسر، پسر عامر و از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو برادر ...
  • ۱۰:۲۱ جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴