• تا چند وقت قبل وقتی در اینستاگرام می دیدم یک نفر شهید شده و برایش می نوشتند شهادتت مبارک! چیزی در درونم اذیتم میکرد، شهید شدن نمیتوانست برای یک جوان آرزوی خوبی باشد، او باید زندگی کند، ازدواج کند، بچه دار شود، بچه هایش را بزرگ کند، داماد و عروس دار که شد بعد کم ...
  • نشریه دوم یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴